INSTAL·LACIONS D’AIGUA

Instal·lacions en edificis de vivendes.
Xarxes de subministrament d’aigua potable.
Regs per aspersió programables en jardins.
Grups de pressió.
Equips de tractament d’aigües, descalcificadors, cloració i depuració.
Subministrament i venta de sanitaris, aixetes i accessoris de bany.